Skip to content


Dezbaterea CSDE Protecția datelor cu caracter personal în procesul de achiziție publică, 28 februarie 2020

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente, Protectia datelor (GDPR).


Daniel Mihail SANDRU participant PANELFIT

Continued…

Posted in Fără categorie.


Daniel-Mihail Șandru, Ierarhizarea valorilor și drepturilor fundamentale în activitatea jurnalistică, Dreptul, nr. 4/2020

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Șandru, Principiul transparenţei în protecţia datelor cu caracter personal/ Transparency principle in Data Protection, Pandectele române, nr. 4/2018, p. 59-69

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Şandru, Principiul echității în prelucrarea datelor cu caracter personal, Pandectele române, nr. 3/2018, ISSN 1582-4756, p. 57-63.

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Șandru, Caracterul obligatoriu al deciziei preliminare pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru instanțe și autorități naționale/ The binding nature of the preliminary ruling of the Court of the Justice of the European Union for national courts and authorities, Revista română de drept european, nr. 4/2019, p. 45-55

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene.


Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Contribuția Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale la interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene în România / Contribution of the High Court of Cassation and Justice and the Constitutional Court to the interpretation and application of European Union law in Romania – 8 mai 2020 – Sesiunea anuală de comunicări științifice organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel-Mihail Şandru, Situaţii în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimţământul persoanei vizate [Situations in which the processing of personal data is allowed without the consent of the data subject]

Daniel-Mihail Şandru, Situaţii în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimţământul persoanei vizate [Situations in which the processing of personal data is allowed without the consent of the data subject], p. 39-48 în Andrei Săvescu (ed.), Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal. Comentarii şi explicaţii, Editura Hamangiu, 2018, p. 39-48

Blog Hamangiu, prezentare volum editura Hamangiu

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Citari:

Daniel-Mihail Şandru, Situaţii în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimţământul persoanei vizate, în Andrei Săvescu (coord.), „RGPD – Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal: comentarii şi explicaţii”, Bucureşti: Ed. Hamangiu, 2018, p. 39 şi urm citat în Silviu-Dorin ŞCHIOPU, Evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul biroului de executor judecătoresc, în volumul Conferinţa Internaţională „PROCESUL CIVIL ŞI EXECUTAREA SILITĂ. TRECUT, PREZENT, VIITOR” 30 august – 1 septembrie 2018 Tîrgu Mureş, România Coordonator (editor): dr. Eugen HURUBĂ, Ed. Universul Juridic, 2018, p. 153.

D.-M. Șandru, Situații în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimțământul persoanei vizate, în vol. A. Săvescu, RGPD – Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal: comentarii și explicații, București: Editura Hamangiu, 2018, p. 39 și urm. citat în Silviu-Dorin ŞCHIOPU, Obligația de păstrare a evidenței activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal, RRDA, nr. 1/2018, p. 92

D.-M. Şandru, Situations in which the processing of personal data is allowed without the consent of the data subject [Situaţii în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimţământul persoanei vizate], în Andrei Săvescu (coord.), „RGPD – Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal: comentarii şi explicaţii”, Bucureşti: Ed. Hamangiu, 2018, p. 39-48 citat în Adrian Cristolovean, Aspects of personal data processing by Romanian civil courts acting in their judicial capacity, Law Review, special issue, December 2019, p. 116.

Posted in Bibliografie.


Daniel-Mihail Şandru, La vremuri noi, principii vechi. Observaţii critice privind două expresii nou introduse în art. 5 al Regulamentului General privind Protecţia Datelor [Old principles in new times. Critical remarks on two newly introduced phrases in Article 5 of General Data Protection Regulation], Revista română de dreptul afacerilor, nr. 1/2018, p. 79-84

Daniel-Mihail ŞandruLa vremuri noi, principii vechi. Observaţii critice privind două expresii nou introduse în art. 5 al Regulamentului General privind Protecţia Datelor [Old principles in new times. Critical remarks on two newly introduced phrases in Article 5 of General Data Protection Regulation], Revista română de dreptul afacerilor, nr. 1/2018, p. 79-84

Rezumat:

Elaborarea Regulamentului General privind Protecţia Datelor (RGPD) constituie nu doar o modalitate de actualizare legislativă în funcţie de dezvoltarea tehnicii, dar şi asigurarea unei protecţii în concordanţă cu art. 8 Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (CDFUE). În materialul de faţă ne propunem să analizăm principiile RGPD, precum şi noutăţile faţă de Directiva 95/46.

Cuvinte cheie: legalitate, echitate şi transparenţă; limitări legate de scop; reducerea la minimum a datelor; exactitate; limitări legate de stocare; integritate şi confidenţialitate; responsabilitate.

Abstract:

The drafting of the General Data Protection Regulation is not only a way of updating the legislation depending on technological development, but also the provision of protection in accordance with the Article 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (CFREU). In this paper the aim is to analyze the principles of GDPR, as well as the novelties of the Directive 95/46.

Keywords: lawfulness, fairness and transparency;purpose limitation; data minimisation; accuracy; storage limitation; integrity and confidentiality; accountability.

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Citat:

D.-M. Șandru, La vremuri noi, principii vechi. Observații critice privind două expresii nou introduse în art. 5 al Regulamentului General privind Protecția Datelor, în Revista română de drept al afacerilor nr. 1/2018, pp. 82-83 citat în Silviu-Dorin Șschiopu, Spre o reconfigurare a dreptului la uitare digitală ulterior hotărârilor Curții de  Justiție a Uniunii Europene  în cauzele CG și alții (C-136/17 și Google (C-507/17)?, Revista română de drept european, nr. 4, p. 91

Silviu Dorin Schiopu, Absenţa obligaţiei de informare atunci când persoana vizată deține deja respectivele informații sau prelucrarea datelor este prevăzută de lege, Revista Universul Juridic, 12/2018

Silviu-Dorin ŞCHIOPU, Consideraţii asupra rectificării şi restricţionării prelucrării datelor cu caracter personal, RRDE, nr. 3/2018, p. 45

Adrian Cristolovean, Aspects of personal data processing by Romanian civil courts acting in their judicial capacity, Law Review, special issue, December 2019, p. 119.

Posted in Bibliografie.


prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, moderator al dezbaterii Protecția și securitatea datelor personale în educația digitală, 28 ianuarie 2020

Institutul de Cercetari Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – CSDE – Centrul de Studii de Drept European

Dezbaterea

Protecția și securitatea datelor personale în educația digitală

28 ianuarie 2020, orele 10.00-11.30

Celebrarea Zilei Europene a Protecţiei Datelor se realizează printr-o dezbatere de actualitate referitoare la educație digitală, securitatea și protecția datelor în acest mediu. Protecția și securitatea datelor cu caracter personal sunt două elemente fundamentale pentru orice interacțiune în mediul on-line. Reglementările la nivel internațional, în special în Uniunea Europeană, sunt în curs de modificare și adaptare la dezvoltarea tehnologică. De asemenea, impactul avântului tehnologic poate fi observat și în mediul educației, Uniunea Europeană dezvoltând o politică proprie. Dezbaterea are în vedere pe de o parte, descrierea contextului actual al politicilor europene în privința educației digitale și a protecției și securității datelor și, pe de altă parte, analiza unor factori care influențează educația digitală, cum ar fi conectivitatea, profilarea utilizatorilor, folosirea rețelelor sociale, inteligența artificială. Dezbaterea își propune să vină în ajutorul celor care pun în practică educația digitală cu elemente concrete de proceduri de protecția datelor și etapele esențiale care trebuie urmate în situații neprevăzute de încălcare a securității datelor. Andrei Săvescu va discuta depre imposibilitatea ontologica a protecției datelor informatice precum și despre contribuția JURIDICE.ro la educația digitală. Conf. univ. dr. Nicolae Dragoș Ploeșteanu va prezenta sintetic proiectele realizate de Centrul pentru Protecția Datelor din cadrul UMFST Târgu-Mureș.

Locul evenimentului: Sala de Consiliu – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Calea 13 Septembrie, nr.13, corp B, et. 4, sector 5, București. Dezbaterea este organizată în parteneriat cu ARDAE – Asociaţia română de drept şi afaceri europene și SSJ – Societatea de Științe Juridice. Organizatorii vă mulţumesc pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor, prin e-mail  mihai.sandru@csde.ro     Detalii csde.ro, ardae.ro. Parteneri media: JURIDICE.ro, dpo-net.ro

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Posted in Evenimente.


Adriana Maria ŞANDRU, Daniel-Mihail ȘANDRU, Reforma protecției datelor din perspectiva Consiliului Europei / New meanings of the data protection regulations given by the Council of Europe, Studii și cercetări juridice, nr. 3/2019, p. 311-325

Adriana Maria ŞANDRU, Daniel-Mihail ȘANDRU, Reforma protecției datelor din perspectiva Consiliului Europei/ New meanings of the data protection regulations given by the Council of Europe, Studii și cercetări juridice, nr. 3/2019, p. 311-325

SSRN

researchgate

academia.edu

Rezumat:

 Protecția datelor este un drept fundamental protejat prin tratatele internaționale încă din anii 1980, prima convenție internațională care a intrat în vigoare fiind elaborată de Consiliul Europei. Nu doar protecția datelor în Uniunea Europeană se află într-un proces de regândire, dar și în cadrul Consiliului Europei reformele se evidențiază prin protejarea cetățenilor din statele semnatare în acord cu dezvoltarea tehnologiei. Articolul își propune să realizeze o paralelă sintetică între protecția realizată de cele două organizații internaționale și să evidențieze principalele trăsături ale Convenției 108+.

Cuvinte cheie: Convenția 108+, protecția datelor; Consiliul Europei, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Abstract: The data protection is a fundamental right protected since the 80s by international treaties, the first international convention that came into force was drafted by the Council of Europe. The data protection is undergoing a process of rethinking not only in the European Union but also within the Council of Europe. Here the reforms are characterized by the protection of the member state citizens according to the development of technology.  The article aims to draw a synthetic parallel between the protection achieved by the two international organizations  and to highlight the main features of Convention 108+.

Keywords: Convention 108+, data protection; Council of Europe, Charter of Fundamental Rights of the European Union.

Lucrarea a fost pregătită pentru conferința internațională Challenges of Doing Business in the Global Economy – CBGE (ed. 7), 17-18 mai 2019, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, București.

Posted in - Danie-Mihail Sandru, Bibliografie, Evenimente, Protectia datelor (GDPR).


Daniel Mihail Șandru, Activități relevante în domeniul dreptului Uniunii Europene / relevant activities in the field of EU law

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Evenimente, Proiecte.


Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor (în special Regulamentul general privind protecția datelor) și proprietatea intelectuală/ Data protection (especially GDPR) and intellectual property, Revista română de drept european, nr. 3/2019, p. 21-31

Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor (în special Regulamentul general privind protecția datelor) și proprietatea intelectuală/ Data protection (especially GDPR) and intellectual property, Revista română de drept european, nr. 3/2019, p. 21-31

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection


ABSTRACT

The protection of personal data has a recent regulation, namely the General Data Protection Regulation (GDPR). The article aims to shade some views on the application of GDPR in different areas of intellectual property. Domain names and registrars, forms of non-competition, trade secrets, different ways of protecting intellectual property rights as well as the impact of the copyright directive in the digital single market are discussed in this article.

Keywords: General Data Protection Regulation (GDPR), intellectual property, digital single market, copyright directive

REZUMAT

Protecția datelor personale are o reglementare recentă, Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Articolul urmărește să nuanțeze unele opinii privind aplicarea GDPR în diferite domenii ale proprietății intelectuale. Numele de domenii și registratorii, forme de concurență neleală, secrete de fabricație, diferite mijloace de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială, precum și impactul directivei privind dreptul de autor pe piața unică digitală sunt analizate în acest articol.

Cuvinte-cheie: Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), proprietate intelectuală, piața unică digitală, directiva privind dreptul de autor

Materialul a fost pregătit pentru conferința internațională „Proprietatea intelectuală în România și Uniunea Europeană”, desfășurată în cadrul ISLS 2019 (International Summer Law School), Vatra Dornei, 16 – 17 iulie 2019, organizată de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private (SOROCAPP).

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Evenimente, Protectia datelor (GDPR), Reviste.


Daniel-Mihail Şandru, Imposibila coexistenţă între protecţia datelor şi comunităţile virtuale? Ce urmează? [Impossible coexistence between data protection and virtual communities? What’s next?], Pandectele Române, nr. 1/2018

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Şandru, Principiile integrităţii şi confidenţialităţii în protecţia datelor personale [Principles of integrity and privacy in the protection of personal data]

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Adriana-Maria Șandru, Daniel-Mihail Șandru, Dreptul umanitar și protecția datelor personale [Humanitarian law and personal data protection], Pandectele române, nr. 4/2018, p. 58-66

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Subiectele Regulamentului General privind Protectia Datelor în caleidoscopul nuanțelor de fericire [The subjects of the General Data Protection Regulation in the kaleidoscope of the nuances of happiness]

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Şandru, Răspunderea administratorului unei pagini găzduite de o rețea socială. Calitatea de operator în sensul reglementărilor privind protecția datelor, Dreptul, 7/2019 [integral]

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente, Proiecte, Protectia datelor (GDPR).

Tagged with , .