Daniel-Mihail Şandru, La vremuri noi, principii vechi. Observaţii critice privind două expresii nou introduse în art. 5 al Regulamentului General privind Protecţia Datelor [Old principles in new times. Critical remarks on two newly introduced phrases in Article 5 of General Data Protection Regulation], Revista română de dreptul afacerilor, nr. 1/2018, p. 79-84

Daniel-Mihail ŞandruLa vremuri noi, principii vechi. Observaţii critice privind două expresii nou introduse în art. 5 al Regulamentului General privind Protecţia Datelor [Old principles in new times. Critical remarks on two newly introduced phrases in Article 5 of General Data Protection Regulation], Revista română de dreptul afacerilor, nr. 1/2018, p. 79-84

Rezumat:

Elaborarea Regulamentului General privind Protecţia Datelor (RGPD) constituie nu doar o modalitate de actualizare legislativă în funcţie de dezvoltarea tehnicii, dar şi asigurarea unei protecţii în concordanţă cu art. 8 Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (CDFUE). În materialul de faţă ne propunem să analizăm principiile RGPD, precum şi noutăţile faţă de Directiva 95/46.

Cuvinte cheie: legalitate, echitate şi transparenţă; limitări legate de scop; reducerea la minimum a datelor; exactitate; limitări legate de stocare; integritate şi confidenţialitate; responsabilitate.

Abstract:

The drafting of the General Data Protection Regulation is not only a way of updating the legislation depending on technological development, but also the provision of protection in accordance with the Article 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (CFREU). In this paper the aim is to analyze the principles of GDPR, as well as the novelties of the Directive 95/46.

Keywords: lawfulness, fairness and transparency;purpose limitation; data minimisation; accuracy; storage limitation; integrity and confidentiality; accountability.

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Citat:

Ioana Rusu, Consimțământul: un ingredient esențial pentru cookie?, RRDE, nr. 1/2023, p. 105

Silviu-Dorin Șschiopu, Spre o reconfigurare a dreptului la uitare digitală ulterior hotărârilor Curții de  Justiție a Uniunii Europene  în cauzele CG și alții (C-136/17 și Google (C-507/17)?, Revista română de drept european, nr. 4/2019, p. 91

Silviu Dorin Schiopu, Absenţa obligaţiei de informare atunci când persoana vizată deține deja respectivele informații sau prelucrarea datelor este prevăzută de lege, Revista Universul Juridic, 12/2018

Silviu-Dorin ŞCHIOPU, Consideraţii asupra rectificării şi restricţionării prelucrării datelor cu caracter personal, RRDE, nr. 3/2018, p. 45

Adrian Cristolovean, Aspects of personal data processing by Romanian civil courts acting in their judicial capacity, Law Review, special issue, December 2019, p. 119.