Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru, Protecția datelor cu caracter personal în procesul de achiziție publică (Data protection in the public procurement process)

Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru, Protecția datelor cu caracter personal în procesul de achiziție publică Data protection in the public procurement process, Curierul judiciar, nr. 1/2020, p. 32-36

text integral SSRN

Dr. Irina Alexe, Lista lucrărilor științifice în domeniul GDPR

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

link to dataprotection – bibliografii, surse, reviset, metodologia cercetarii

26- 27 noiembrie 2020 – Conferința internațională ”Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law”,  organizată de Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava.

Invitatie ASDAP

VIDEO facebook

researchgate

academia.edu

Rezumat:

Transparența este unul dintre principiile fundamentale în achizițiile publice. În același timp, Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) impune tuturor operatorilor, fie publici, fie privați, respectarea vieții private și a protecției datelor. Studiul pornește de la premisa evitării sancțiunilor și a respectării obligațiilor de către autoritatea contractantă prin cunoașterea ierarhiei valorilor protejate de reglementările în vigoare. Un rol important în asigurarea conformității cu legea este corelarea activității responsabilului cu protecția datelor cu departamentul de achiziții. Etapele procedurii de achiziție publică vor fi analizate în aspectele cele mai relevante, de la publicarea în Sistemul Electronic de Achiziții Publice și gestionarea datelor cu caracter personal depuse de ofertanți în procedurile de achiziții până la publicarea rezultatelor. Vom observa dacă protecția datelor poate deveni un criteriu de atribuire și influența încălcărilor de date ale ofertanților în procedurile de achiziții. Un doemeniu sensibil este al protecției datelor transferate în afara Uniunii Europene precum și, din punctul de vedere al dreptului concurenței, consecințele asocierilor, urmând să discutăm în final unele aspecte referitoare la măsurile corective pe care autoritatea de protecția datelor le poate impune.

Cuvinte cheie:

achiziții publice, protecția datelor, trasparență, responsabilul cu protecția datelor, Sistemul Electronic de Achiziții Publice, datele ofertanților, criteriu de atribuire, dreptul concurenței, asocieri, măsuri corective, transfer de date.

Abstract:

Transparency is one of the fundamental principles in public procurement. At the same time, the General Data Protection Regulation (GDPR) requires all operators, whether public or private, to respect privacy and data protection. The study starts from the premise of avoiding sanctions and of complying with the obligations of the contracting authority by knowing the hierarchy of values ​​protected by the regulations in force. An important role in ensuring compliance with the law is to correlate the activity of the data protection officer with the procurement department. The stages of the public procurement procedure will be analyzed in the most relevant aspects, from the publication in the Electronic Public Procurement System and the management of personal data submitted by bidders in the procurement procedures until the publication of the results. We will observe whether data protection can become an award criterion and the influence of bidding data breaches in procurement procedures. A sensitive issue is the protection of data transferred outside the European Union and, from the point of view of competition law, the consequences of the associations, and we will finally discuss some aspects regarding the corrective measures that the data protection authority may impose.

Keywords:

public procurement, data protection, transparency, data protection officer, Electronic Public Procurement System, bidders data, award criterion, competition law, associations, corrective measures, data transfer