Daniel-Mihail ȘANDRU, Elemente esențiale în cercetarea relației dintre dreptul Uniunii Europene și arbitrajul internațional (Fundamental issues in researching the relationship between the law of the European Union and the international arbitration), RRDE, nr. 2/2021, p. 56-70

Daniel-Mihail ȘANDRU, Elemente esențiale în cercetarea relației dintre dreptul Uniunii Europene și arbitrajul internațional (Fundamental issues in researching the relationship between the law of the European Union and the international arbitration), RRDE, nr. 2/2021, p. 56-70

Daniel Mihail Șandru, Activități relevante în domeniul dreptului Uniunii Europene / relevant activities in the field of EU law

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

link to dataprotection

link to eulaw

Materialul a fost pregătit pentru conferința națională „Arbitrajul de drept privat în context european” (ediția a VI-a), 27 mai 2021, organizată de JURIDICE.ro, ARDAE, SOROCAPP, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR, Curtea de Arbitraj de pe lângă CCI Iași, Curtea de Arbitraj de pe lângă CCI Mureș.

ABSTRACT

The relationship between the European Union law and arbitration is assessed from several perspectives: from the point of view of a researcher in European Union law and from the experience in the field of arbitration. This discussion is not only academic one, but has important consequences for the application of law, especially the application of European Union law by arbitral tribunals. It is also a paradox: on the one hand, in some cases it may be conceded that a preliminary reference would favour the correct and uniform application of European Union law, but, on the other hand, when this procedure is misused it could bring about great harm to arbitration. Another argument for the importance of studying this relationship is the application of a famous European Union regulation, namely the General Data Protection Regulation (“GDPR”), in arbitration proceedings and in arbitration institutions. Last but not least, the cold attitude of the Court of Justice of the European Union (hereinafter “the Court of Justice”) in the field of consumer protection arbitration cannot be ignored. Competition and public procurement are areas that could change in the coming years, if not in the field of legislation, at least from the perspective of the Court of Justice, which is an important player in defining this relationship. Without discussing in military terms, the higher legal force of European Union law has to be acknowledged, perhaps also because it is a public law applicable to chiefly private law, meaning that of international arbitration, but also because it is a law with its own system of rules, organized by solid institutions. Unlike the European Union, trade arbitration does not have a pre-established centre, much less a coordination or leadership that underpins or imposes a point of view. And perhaps the role of arbitration is not to get involved in public policies of the judiciary, states or international organizations, although there is at least one example of the recognition and enforcement of arbitral awards in which greater attention of the European Union would promote the free movement of such judgments.

KeywordsEuropean Union Law, international commercial arbitration, investment arbitration, procedure of preliminary ruling, data protection, public procurement, EU competition Law, EU state aid, EU private international law, EU consumer law, interpretation and application of European Union law, mediation, right to effective judicial protection, autonomy of EU law, human rights, “Brexit”, judicial cooperation

REZUMAT

Relația dintre dreptului Uniunii Europene și arbitraj este privită mai multe perspective: a unui cercetător în dreptul Uniunii Europene și a experienței în domeniul arbitrajului. Această discuție nu este academică, de fațadă, ci are consecințe importante în privința aplicării dreptului, în special a aplicării dreptului Uniunii Europene de către instanțele arbitrale. Ea relevă și un paradox: pe de o parte, în unele situații se poate concede că o trimitere preliminară ar favoriza aplicarea corectă și uniformă a dreptului Uniunii Europene, dar, pe de altă parte, această procedură, utilizată incorect ar aduce mari deservicii arbitrajului. Un alt argument al importanței studierii acestei relații este dat de aplicarea unui regulament celebru al Uniunii Europene, Regulamentul general privind protecția datelor („RGPD”), în procedura arbitrală și în cadrul instituțiilor arbitrale. Nu în ultimul rând, nu putem să trecem cu vedere atitudinea rece a Curții de Justiție a Uniunii Europene (în continuare „Curtea de Justiție”) față de arbitraj în materia protecției consumatorului. Concurența și achizițiile publice sunt domenii care ar putea suferi modificări în anii următori, dacă nu legislativ, cel puțin din perspectiva Curții de Justiție care este un actor important în definirea acestei relații. Fără a discuta în termeni militari, trebuie să recunoaștem forța juridică superioară a dreptului Uniunii Europene, poate și pentru că este drept public aplicabil în dreptul eminamente privat, al arbitrajului internațional, dar și pentru că este un drept, un sistem de reguli propriu, organizat de instituții puternice. Spre deosebire de Uniunea Europeană, arbitrajul comercial nu are un centru predefinit și cu atât mai puțin o coordonare sau o conducere care să susțină ori să impună un punct de vedere. Și poate că rolul arbitrajului nu este de a se implica în politici publice, ale justiției, statelor sau organizațiilor internaționale, deși există cel puțin exemplul recunoașterii și executării hotărârilor arbitrale în care o atenție mai mare a Uniunii Europene ar favoriza libera circulație a acestor hotărâri.

Cuvinte-cheiedreptul Uniunii Europene, arbitraj comercial internațional, arbitraj investițional, procedura trimiterii preliminare, protecția datelor, achiziții publice, dreptul UE al concurenței, dreptul UE al ajutoarelor de stat, dreptul internațional privat în UE, protecția consumatorilor în UE, interpretarea și aplicarea dreptului UE, mediere, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, autonomia dreptului UE, drepturile omului, „Brexit”, cooperare judiciară în materie civilă

academia.edu, researchgate, SSRN

CITARI: