Irina Alexe, Daniel Mihail Șandru, Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor unic de către mai multe autorități sau organisme publice , Revista de drept public/ Designation of a single Data Protection Officer by several public authorities or bodies, nr. 2/2019, p. 47-56

Irina Alexe, Daniel Mihail Șandru, Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor unic de către mai multe autorități sau organisme publice , Revista de drept public, nr. 2/2019, p. 47-56

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Rezumat: Posibilitatea desemnării unui responsabil cu protecția datelor (DPO) unic pentru mai multe entități, deși prevăzută în Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), este puțin utilizată în sectorul public. Spre deosebire de grupul de întreprinderi din sectorul privat care, de asemenea, poate desemna un singur responsabil cu protecția datelor, autoritățile sau organismele publice trebuie să surmonteze anumite bariere birocratice și legislative pentru a face aplicabilă o instituție ce le-ar putea eficientiza activitatea, mai ales în cazul colectivităților locale, dar și în relația acestora cu autoritatea de supraveghere a datelor. Plecând de la întrebarea privind forma de asociere a unităților administrativ-teritoriale din România pentru a aplica norma europeană, analizăm diferite ipoteze de lucru ale posibilității desemnării DPO unic de către autoritățile sau organismele publice, luând în considerare structura organizatorică și dimensiunea acestora.

Cuvinte cheie: responsabil cu protecția datelor (DPO); desemnare; Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR); autorități și organisme publice; România; asocierea unităților administrativ-teritoriale.

Summary: The possibility of designating a single Data Protection Officer for several entities, even if provided by the General Data Protection Regulation (GDPR), is not very often used in the public sector. Unlike the case of a group of undertakings that may also designate a single Data Protection Officer, public authorities or bodies must overcome certain bureaucratic and legislative barriers in order to enforce a body that can make more efficient their activity, especially in the case of local communities, but also in relation to the supervisory authority. Starting from the question regarding the form of association of the administrative-territorial units in Romania to apply the European norm, we analyze different working hypotheses of the possibility of designation of a single Data Protection Officer by public authorities or bodies, considering their organizational structure and their size.

Keywords: Data Protection Officer (DPO); designation; General Data Protection Regulation (GDPR); public authorities or bodies; Romania; association of the administrative-territorial units.

citări:

N. Ploeșteanu, Unele criterii pentru implementarea principiului protecției datelor cu caracter personal de la momentul conceperii și implicit, din perspectiva Regulamentului General privind Protecția Datelor, Pandectele române, nr. 5/2019, p. 100

Nicolae Dragoș Ploeșteanu, Carina Csiszar, Prelucrarea datelor medicale, exercitarea dreptului la liberă exprimare și protecția acestor date. Studiu de caz, RRDE, nr. 1/2020, p. 72

Cezar Tită, Dana Tită, Datele personale și internetul, în vol. Laura Nicolae-Gavrilă, Adrian Cristian Moise, Bogdan Ghidirmic (coord.), Conferința națională cercetări avansate în științe juridice, economice și administrative, Ed. Sitech, 2019, p. 93

Materialul a fost pregătit pentru Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Științe Administrative “Paul Negulescu”, cu tema Relațiile dintre colectivitățile locale și Uniunea Europeană în construcția unei Europe democratice și durabile, organizată de Institutul de Științe Administrative „Paul Negulescu”, Institutul de Drept Public și Științe Administrative al României și Universitatea Româno-Germană din Sibiu, la Sibiu, în perioada 24-25 mai 2019.