Daniel-Mihail ŞANDRU, Adriana Maria ȘANDRU, Fotografii și școlari pe rețele sociale: shoot, like, share and so on…the final frontier: data protection

Daniel-Mihail ŞANDRU, Adriana Maria ȘANDRU, Fotografii și școlari pe rețele sociale: shoot, like, share and so on…the final frontier: data protection, Revista română de drept european, nr. 4/2020 (în curs de publicare)

lucrare prezentată la
Conferinta nationala Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor (CVRGPD) – ediția a IV-a, 5 noiembrie 2020

SSRN

PPT: Researchgate, academia.edu

Abstract

Romanian Abstract:

Prelucrarea imaginii, a celeia ce se numește fotografie, reprezintă o prelucrare de date personale dacă sunt întrunite anumite condiții: dacă personajul fotografiat este identificat sau identificabil și dacă imaginea ajunge la cunoștința terților. Ar trebui să ne protejăm la un nivel minimal în secolul în care camere cu recunoaștere facială sunt instalate pe toți stâlpii? Respectul și buna credința în relațiile sociale ar putea să ne stăpânească pofta dominantă din zilele noastre care ne aruncă în mirajul unei curiozități fără limite, satisfăcută prin imagine și nu prin cuvânt și înțelegere? Dacă o imagine reprezintă o mie de cuvinte, unde sunt restul 997? A rămas doar ”wow” în noi? Juriștii ar putea invoca dreptul fundamental la protecția datelor pentru a iesi din epoca lui ”wow”, dar mai este interesat cineva de propria imagine? Școlarii de azi, elevi sau studenți, sunt cei care utilizează, postează (divulgă) cantități imense de date în rețelele sociale. Articolul întinde o capcană celor ce cred că internetul este o altă lume: este în lumea noastră, cu reguli, apropiate de cele din viața reală. Rețelele sociale, marii acumulatori de identități și profiluri ne captează nu doar maginea dar și voința, fiecare dintre noi exprimând un consimțământ care ignoră realitatea. Realitatea este că trăim, încă, într-o lume cu reguli, juridice și tehnice. Persoanele care folosesc internetul, și mai ales rețelele sociale, au educația necesară înțelegerii hățișului de norme juridice și soft, law și de aplicații, de configurări și sisteme tehnice, de nivelul profilării la care sunt supuse?

Cuvinte-cheie: fotografie, protecția datelor, coumunități virtuale, școlar.
ABSTRACT:
The processing of an image, which represents a photo, constitutes a processing of personal data if, as a result, the character/person in the photo is identified or identifiable.
In this context, should we protect ourselves to a minimum in this century when facial recognition cameras are everywhere? Respect and good faith in social relations could refrain our boundless curiosity, which is generally satisfied by images and not by the words and by our understanding.
If a picture is worth a thousand words, where is the rest of 999? Is it just „wow” left in us? Lawyers could invoke the fundamental right to data protection to get out of the „wow” era, but is anyone still interested in his/her own image?
Today’s students and pupils are the ones who use, post (disclose) huge amounts of data on social networks. The article sets a trap for those who believe that the Internet is another world: it is in our world, with rules close to those in the real life. Social networks, large accumulators of identities and profiles capture not only our image but also our will, each of us expressing a consent that ignores reality. The reality is that we are still living in a world with legal and technical rules. Do people who use the Internet, and especially social networks, have the necessary education to understand the legal rules of the web and on top of that, the level of profiling to which they are subject from used the applications, configurations and technical systems?
Keywords: photography, data protection, virtual communities, school.

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

link to dataprotection